Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Takže, jelikož je 17 hodin, tak já Vás tady vítám na 4. zasedání zastupitelstva obce Janovice a tímto bych ho oficiálně zahájil. Na úvod bych chtěl omluvit paní  Hanu Kimlovou a Václava Biolka, kteří se dnešního zastupitelstva účastnit nebudou a chtěl bych omluvit částečně pana Vlastimila Nohla, který se hlásil, že má nějaké zpoždění s dopravou, takže pravděpodobně přijede v průběhu. Toliko k zahájení a přešel bych k dalšímu bodu, a to je schválení programu. Já se zeptám dopředu, máte někdo k navrženému programu něco, něco k doplnění nebo ke změně? Pokud ne, tak já dávám hlasovat o usnesení, že:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14. 6. 2019. Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni, děkuji.

Přejdu k dalšímu bodu je to volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

Jako návrhovou komisi bych si pro dnešní zastupitelstvo dovolil navrhnout pana Ladislava Gureckého, Lukáše Pláničku a Vladimíru Juříčkovou. Má někdo jiný návrh nebo chcete navrhnout někoho jiného? Pokud ne, tak já přednesu návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ladislav Gurecký, Lukáš Plánička a Vladimíra Juříčková.

Jako ověřovatele zápisu z tohoto 4. zasedání Zastupitelstva obce Janovice navrhuju pana Ing. Marka Špoka a paní Mgr. Tatianu Němcovou. Máte někdo jiné návrhy? Souhlasíte? Pokud ano, tak dovoluju si přednést usnesení:

Zastupitelstvo Obce Janovice volí ověřovatele zápisu pro 4. zasedání Zastupitelstva obce Janovice ve složení Ing. Marek Špok a Mgr. Tatiana Němcová. Kdo je pro takto formulované usnesení?“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Předpokládalo se že…“ (není rozumět)

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„O obou těch usneseních v jednom bodu. Děkuji, všichni, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Přejdeme k bodu ověření zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Janovice. Já poprosím pana Juříčka o přednesení zprávy.“

Nastává zmatek.

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Ověřovatele zápisu dělal někdo jiný.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

 „Vlastně pardon, tam by vlastně David. Jestli teda dáme slovo?“

David Fiedor (zastupitel):

„Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Janovice jsme pečlivě přečetli, podepsali, tím pádem je vše v pořádku.“

 

Zvednutou rukou se hlásí občan k vyjádření stanoviska k projednávanému bodu.

[1]

Ing. Svatopluk Běrský (starosta obce za STAN):

„Teď je jednání zastupitelstva.“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Ze zákona mám právo na vyjádření.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS): (bývalý starosta za ODS):

„Já se obávám, že ze zákona máte právo, ale až…“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„ K projednávanému bodu a to je zápis.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS)::

„Ne, ne, až v diskuzi.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Až v diskuzi.“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Až v diskuzi?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Takže pokud teda nikdo ze zastupitelů, upřesňuji ze zastupitelů, nemá k této zprávě nic, nechávám schválit usnesení v následujícím znění:

 

Zastupitelstvo obce Janovice bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Janovice přednesenou místostarostou Davidem Fiedorem. Kdo je pro takto formulované usnesení? Děkuji, všichni, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Přejdu tedy k dalšímu bodu, a to je zpráva o plnění usnesení 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Janovice a teď bych teda předal slovo panu Juříčkovi.“

Ing. Michal Juříček (zastupitel):

„Takže co se týče zprávy o výsledku kontroly, sešli jsme se jako kontrolní výbor Zastupitelstva obce Janovice pod mým vedením. Kontrola byla provedena na obecním úřadě v Janovicích ve středu 12.6. v Janovicích. Kontrole byl přítomen starosta obce Ing. Svatopluk Běrský. Předmětem kontroly bylo plnění usnesení z 3. zastupitelstva obce Janovice konaného dne 15.3. a usnesení. Ke kontrole byla předložena následující dokumentace:

 

  1. Smlouva 18000415 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a k tomu účetní doklad o přijetí zápůjčky SFŽP – revitalizace základní školy “
  2. Bod č. 2 – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku 83.200 Kč mezi obcí Janovice a Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí. K tomu účetní doklad příspěvku na Senior TAXI.
  3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janovice na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace – 2. výzva. Poskytovatel této smlouvy poskytl dotaci ve výši 105.000 Kč. Doložena historie transakce a k tomu doklad o transakci.
  4. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v MS kraji 3. výzva.
  5. Další bod, který byl poskytnut, byl dodatek č. 1 smlouvy 8/18 o financování mikroregionu typu c cz v rámci fondu mikroprojektu euroregionu Beskydy / Beskydy programu Intereg v.a. Česká republika – Polsko.

Písemné podklady k jednotlivým bodům 3. zastupitelstva obce Janovice. Kontrolou bylo zjištěno: Co se týče 1. bodu. Zápůjčka, která byla sjednána smlouvou 18000415, byla přijata a byl k tomu doložen účetní doklad.

Co se týče usnesení č. 10_3/2019 -  neinvestiční příspěvek v hodnotě 83.200 Kč byl uhrazen.

Co se týče usnesení č.  11_3/2019 -  z historie transakcí je zřejmé, že transakce v hodnotě 105.000 Kč proběhla.

Usnesení č. 12_3/2019 – Smlouva byla uzavřena.

Ohledně usnesení č. 7_3/2019 – Dodatek smlouvy byl také uzavřen.

K usnesení č. 4_3/2019 – K tomuto usnesení zatím probíhá realizace.

K usnesení č. 15_3/2019 – Usnesení bylo prodiskutováno s vedoucím projektu.

Co se týče usnesení č. 16_3/2019, tak k tomuto usnesení byl projekt ukončen.

Poslední usnesení je usnesení č. 13_3/2019 – Projekt workoutového hřiště i běžecké dráhy s doskočištěm - je v realizaci.

Závěrem: Všechna usnesení byla splněna.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Takže děkuji za přednesení kompletní zprávy kontrolní komise. V podstatě nám stačilo říct, že všechna usnesení byla splněna.“

Ing. Michal Juříček (zastupitel):

„No ne, ať jsme čistí všichni.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Takže já teda, pokud k tomu něco máte ještě z řad zastupitelů, přečtu návrh usnesení, že:

Zastupitelstvo obce Janovice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Janovice konaného 15.3.2019 a zprávu činnosti kontrolního výboru přednesenou předsedou Ing. Michalem Juříčkem bez připomínek.

Kdo je pro takto formulované usnesení. Všichni, děkuji. Nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti.

Přejdu tedy k dalšímu bodu a to je zpráva o jednání z 11. – 16. zasedání Rady obce Janovice, kterou přednesu já.

Rada projednala a schválila 78 usnesení. Projednala materiály týkající se budoucích smluv o věcném břemeni a právu provést stavbu. Úpravu stavu průjezdu zakázanou spojnicí s obcí Krásná, zadání dvou veřejných zakázek, 4 rozpočtová opatření. Projednaly se 2 návrhy obecně závazných vyhlášek. Darovací smlouvy pro obec Janovice, dvě smlouvy o vstupu na pozemky pro dotace revitalizace zeleně, dodatek smlouvy o nakládání s komunálním odpadem. Schválila se účetní uzávěrka základní školy a veřejnoprávní kontrola Základní a mateřské školy v Janovicích. Schválily se podklady pro 4. zasedání Zastupitelstva obce Janovice a mnoho dalších, viz. jednotlivé souhrny usnesení a zápisy. Pokud teda máte někdo k jednáním rady nějaké dotazy podněty nebo připomínky dávám vám prostor. Pokud ne, dovoluji si přednést návrh usnesení, že:

Zastupitelstvo obce Janovice bere na vědomí zprávu o jednání z 11. – 16. zasedání Rady obce Janovice přednesenou starostou Ing. Svatoplukem Běrským bez připomínek. Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni, děkuji. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Přejdeme tedy k řádným bodům projednávaného zastupitelstva dalším a to je schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční půjčky ze státního… Ještě ne? Pardon omlouvám se, tady došlo k přehození.

 [2]

Budeme tedy schvalovat účetní materiál k účetní uzávěrce obce Janovice za rok 2018. Důvodovou zprávu jste jistě četli. Tento materiál je účetního charakteru. Jde… viděli jste ho na seznámení, pokud teda máte někdo nějaké dotazy nebo byl jeden dotaz v průběhu vznesený k materiálu, ten byl zodpovězen. Tak se ptám, jestli někdo další z řad zastupitelů k tomuto materiálu něco má? Pokud ne, tak si dovolím navrhnout usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje účetní závěrku obce Janovice včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018.

Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni, děkuji. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Přejdeme k dalšímu materiálu a to je závěrečný účet obce Janovice za rok 2018. Zeptám se rovnou, protože důvodová zpráva je spíš o vyjmenování zákonů a paragrafů, podle kterých se to schvaluje, jestli někdo má k tomuto rozsáhlému materiálu nějaké dotazy, připomínky nebo podněty? Pokud tedy ne, tak si dovolím přednést návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje závěrečný účet obce Janovice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Janovice za rok 2018 bez výhrad.

 Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni, děkuji. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

A nyní přejdeme k materiálu, ve kterém budeme projednávat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční půjčky ze státního fondu životního prostředí ČR. Důvodem, proč tento materiál předkládám, je skutečnost, že ze státního fondu nám přišla vyplacena jako půjčka nižší částka, než byla v původní smlouvě. Po mém dotázání proč, bylo řečeno, že v rámci méněprací byla pokrácena i jakoby vlastní část dotace na základní školu, a proto nám půjčili těch peněz o nějakých 7.000 méně – 7946 korun přesně. Proto jsme se teda rozhodli, že, aby to bylo v souladu, to znamená, aby půjčené peníze odpovídaly smlouvě, zpracovali jsme tento dodatek a nyní ho předkládám zastupitelstvu ke schválení. Máte někdo nějaké dotazy, připomínky nebo podněty k tomu materiálu? Ne. Pokud ne, tak si dovolím přednést návrh usnesení ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice bere na vědomí upravený splátkový kalendář, který je součástí toho dodatku a schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o půjčce bez zástavy obecního majetku mezi obcí Janovice a Státním fondem životního prostředí české republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem, která je přílohou tohoto usnesení a zmocňuje Ing. Svatopluka Běrského, starostu k podpisu této smlouvy.

Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni jsou pro. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji.

Přejdeme k dalšímu materiálu a to je zapojení obce Janovice do projektu kotlíkových půjček občanům. V rámci 3. vlny kotlíkových dotací vyhlásil Státní fond životního prostředí mimo jiné Moravskoslezský kraj krajem, kde budou půjčované lidem peníze na zajištění jakoby vlastní realizace kotlíkových dotací. Vzhledem k tomu, že se na nás obrátili občané - asi 3, mám pocit, z Janovic, jestli ty půjčky budeme dávat. Podle informací z ostatních obcí do toho ty obce půjdou. Potřebujeme schválit tento materiál, pokud teda nemáte nic proti, a tímto vám teda dávám prostor se k tomu vyjádřit. Pokud ne, tak teda dávám hlasovat o usnesení ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje přistoupení obce Janovice do projektu kotlíkových půjček pro občany obce a pověřuje starostu obce Ing Svatopluka Běrského ke jmenování specialisty na výměnu kotlů v obci Janovice.

Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni, děkuji. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Přejdeme k dalšímu materiálu a to je mimořádný příspěvek zájmovému sdružení Frýdlantsko-Beskydy zapsaný spolek, v rámci konání tradičních Beskydských her bez hranic se usneslo na zasedání sdružení o zachování výše příspěvku 5000 jako startovného, stejně jako loni a chtějí po nás, abychom tohleto schválili na zastupitelstvu obce. Dávám teda prostor, pokud někdo máte něco k tomu materiálu, nějaké dotazu nebo podněty.“

 

Zastupitelka polohlasem:

„No já mám akorát k tomu to, že to není 3. ale 4.“

Druhý zastupitel:

„Čtvrtý?“

Zastupitelka i další zastupitelé dále pokračují tak potichu, že na záznamu již není ničemu rozumět. Proč?

Ing. Svatopuk Běrský:

„No já si to teď jakoby…“

Zastupitelka:

„Já nevím…“

Ing. Svatopuk Běrský:

„.. nemění nic na textu usnesení, které si dovolím přečíst, a to je:

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku do rozpočtu zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, zapsaný spolek ve výši 5.000 korun.

Kdo je pro takto formulované usnesení?  Děkuji, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Nyní předkládám materiál týkající se oprav hranice s katastrem Lubno. Je to v lokalitě … určitě jste se dívali do mapy pod Bystrým, jakoby nad Kolonií, kde v rámci srovnávání pozemků a upřesňování Katastrální úřad provádí šetření, zaměřuje to a případně napravuje chyby. V rámci toho nás teda vyzvali k nějakému řešení této situace, jelikož tato situace se výrazně dotýká našeho pozemku asi 60 m2, chtěl jsem projednat způsoby návrhu řešení právě zastupitelstvu. Prvním způsobem je oprava hranic dle předloženého zákresu s tím, že bysme přišli asi o 60 m2 pozemku, které by nám byly odepsány. Druhé je převzetí stávajících hranic pozemku podle mapy včetně její nepřesnosti, ale v tomto případě oni chtějí zakreslit chatu nebo část chaty, která stojí jakoby na tom našem pozemku.  Pak ještě navrhovali soudní řešení, ale myslím si, že asi nemáme zájem se soudit teďka o to, jestli ta chata stojí na našem pozemku nebo ne. Teď jde spíše o to, abysme se rozhodli, jestli vůbec přijmeme ty jejich, jakoby, návrhy, které oni nám předkládají, případně nepřijmeme. Já dávám diskutovat k tomuto materiálu, pokud někdo … Prosím paní Milotovou.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já bych se jenom chtěla zeptat, jaké je stanovisko vlastníka té chaty?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„To nevím. To se přiznám, že jsem nezjišťoval, protože, v podstatě ten katastr si jede podle svojí linky. Mě oslovuje katastr tady v tomhle tom. Jo. To znamená … Oni jako s tím … Předpokládám, že s tím majitelem té chaty to asi projednávali, když to tam vytyčovali, ty pozemky, ale mě oslovil přímo Katastrální úřad tady v tomhle tom.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„No já si myslím, že to je teda jako dost podstatná situace, protože jsme na základě toho vlastně mohli asi, ne asi, by jsme byli schopni odhadnout jako co se bude dít dál, protože, když teda bysme schválili potenciálně tu variantu, kterou jako navrhujete, tak co teda bude dál?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak dál se může jednat potom, tam to vlastně není napsané, dál se může jednat s majitelem chaty, ať si to odkoupí, že jo, ten pozemek pod tou chatou. To znamená, část té zahrady mu může být pronajmuta nebo vydána a ta chata předpokládám, že bude chtít prodat, tak jak jsme to dělali v jiných případech, kdy část nemovitosti stojí na našem pozemku “

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„No …, Je to tady …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Je to to B.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já právě … Tady ty varianty se samozřejmě jakoby nabízejí a asi žádná jiná … jako bourat se mu to asi těžko bude.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ne, to jsem si ani nemyslel.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Ale tady jde o to, že si myslím, že prostě než bychom k tomu měli přijmout nějaké usnesení, je můj názor, že by tady tohleto mělo být jako s ním nějakým způsobem aspoň jako projednáno nebo aspoň se zeptat, jak on si to představuje, protože jako sice říkáte, že prostě nechceme jít do soudního sporu, ale za předpokladu, že prostě se přijme varianta, že to bude stát na našem pozemku a dohoda s ním nebude možná, tak v podstatě nám nic jiného nezbyde.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tam samozřejmě ti všichni účastníci toho řízení to stvrzují podpisem do protokolu. To znamená ve chvíli kdyby … Oni teď nepokračují, oni řekli, ať se rozhodneme, kterou cestou chceme jít a ten katastr bude pokračovat dál jakoby v tom určení těch hranic a v rámci toho bude svoláno místní šetření, kde budou ty strany jakoby svolány … Toto je jakoby předchozí kroky, jestli ta obec nebo jak se k tomu postavíme, jestli vůbec budeme s nima o tom jednat. Jako, záleží na Vás.“

Ing. Marek Špok, Ph.D.

„Jestli můžu k tomu něco říct. Já si myslím, že byste si měli pozvat na radu právě vlastníka chaty a na radě to s ním projednat a potom na příštím zastupitelstvu schválit, protože tu variantu, která bude nejvýhodnější pro obec …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Já se omlouvám, ale já to samozřejmě nemám. Takže pokud navrhujete návrh protiusnesení, stáhnout tento materiál … nikdo?“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já nevím jak ostatní kolegové, ale já si myslím …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Je to rozumné. Určitě tohleto …“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

… že to je v téhle fázi nepřipravené a nevím, jestli je řešením protinávrh a nebo prostě …

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Stažení materiálu. Takže já dávám …“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„… stažení materiálu nebo prostě … nebo že to projde hlasováním prostě s negativním výsledkem. Nevím. Já žádný protinávrh dávat nebudu, ale pro to usnesení avizuju, že hlasovat určitě nebudu.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS)::

„No já bych docela byl rád, kdyby se to stáhlo. Můj návrh je stáhnout tady toto z jednání, ale s úkolem pro radu, pozvat si na radu vlastníka chaty a projednat s ním …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak zjistíme, v jakém je to stavu, pokud s nima vůbec … Já si myslím, že s nima možná ani nejednali, protože oni zkoušeli první nás.“

Ing. Michal Juříček (zastupitel):

„Zároveň se jedná o hranici … pozemky mezi obcemi?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Vyšetřujou hranici mezi katastry teďka. V rámci toho vlastně zjistili tenhleten jeden problém, že podle těch původních map někde z toho roku 1892 nebo tak nějak tam ty body byly. Oni je zaměřili, ale zjistili, že někdo posunul asi chatu.“

Ing. Marek Špok, Ph.D.:

„Dobře, ale aby to bylo formálně správně, je to jeden bod jednání zastupitelstva, je k tomu udělaný návrh usnesení, takže jako já bych dal spíš jako navrhnout protinávrh, to znamená úkol dát radě. Pozvat si vlastníka a projednat a na příštím jednání zastupitelstva předložit znovu s vyjádřením vlastníka a s návrhem řešení, jak by si to rada představovala.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Čili dávám hlasovat o protinávrhu, tedy:

Kdo je pro to, aby tento materiál byl z jednání zastupitelstva obce Janovice stažen s podmínkou úkolu radě projednat s vlastníky dotčené nemovitosti danou skutečnost.

Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Takže přejdeme k dalšímu a to je schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice. V rámci navrhované legislativní změny zákona o odpadech je stanovena povinnost od roku 2020 v obcích jako komunální odpad třídit i jedlé oleje a tuky. V obci Janovice již tento sběr sice probíhá, ale v rámci stávající vyhlášky upraven nebyl, dále jsme zavedli třídění odpadu o kovy, kdy byly rozmístěny na vybrané stanoviště nádoby na sběrný kovový odpad a toto je nutné do vyhlášky zapracovat. Třetím důvodem změny je doporučení nadřízeného orgánu, který provedl v jarních měsících kontrolu obecně závazných vyhlášek a měl připomínky k stávající OZV 1/2015. Předložený návrh OZV 1/2019 byl konzultován a schválen nadřízeným orgánem. Dávám tedy prostor k diskuzi nebo k případným námětům k této vyhlášce. Pokud tedy nikdo nemá dám navrhnout usnesení ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janovice.

 Kdo je pro takto formulované usnesení? Děkuji, všichni byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Přejdeme k dalšímu materiálu a to je obecně závazná … zrušení obecně závazné vyhlášky č. nebo … Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, č. 18/2002 a č. 4 /1998, jsou to všechno vyhlášky, které se týkaly k původnímu plánu obce Janovice, který byl nahrazen v roce 2013 novým územním plánem, který už byl uveden jako opatření obecné povahy, tudíž není upraven vyhláškou a tyto vyhlášky jsou v tuto chvíli nadbytečné. Rovněž na to upozornil dozorující orgán. Čili dávám prostor k diskuzi“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já bych se jen zeptala, které vyhlášky se teda zrušujou.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Všechny 3.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„No ale tak nesedí tam nějaké to číslo - 1/2003. “

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„1/2002, 2/2003 a 4/1998

Vlastimil Nohel:

„Dobrý den.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Přišel pan Vlastimil Nohel“

 Vlastimil Nohel:

„Omlouvám se, uvízl jsem v zácpě“

Pokračuje nesrozumitelná diskuse, ze které nakonec vyplývá, které vyhlášky se zrušují.

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Takže, zrušuje se tak, jak je napsáno tady nad Vámi – 2/2003, 1/2002 a 4/98 “

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ano. Jedna je vlastně vyhláška, kterou se zavedl územní plán a dvě byly pozměňující potom k tomu, jenom pro upřesnění. Čili zrekapitulujme si to, je to v nadpisu … Čili jestli teda nemáte další podněty nebo dotazy nechávám hlasovat o návrhu usnesení a to ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky a to č. 2/2003, kterou se doplňuje závazná vyhláška č. 4/1998 a vyhláška 1/2002 o závazné části a užívání schváleného územního plánu obce Janovice. Dále zrušuje vyhlášku č. 1/2002, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1998 o závazné části a užívání schváleného územního plánu obce Janovice č. 4/1998 a jako poslední rušíme obecně závaznou vyhlášku č. 4/1998 ze dne 26.10.1998 o závazné části a užívání schváleného územního plánu obce Janovice.

Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Tak, nyní přejdeme k dalšímu materiálu a to je záměr převedení vlastnických práv k pozemku parcel č. 3139/4, záměr teda, 3139/2, 3019/5 vše v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku. Opětovně nás, už jsme to řešili minule v zastupitelstvu, požádaly Lesy České republiky o převedení těchto vlastnických práv pod vodotečí do jejich vlastnictví. Důvodem k jejich žádosti je, jak jste jistě četli, je to, že chtějí opravovat koryto vodního toku, ale nechtějí ho opravovat pokud, jakoby, pozemek pod vodním tokem není jejich. My jsme toto probírali dlouho a bavili jsme se o tom, že skutečně ty splavy a ty tělesa upravující vodní tok jsou v celkem špatném stavu, nicméně jsme v situaci, kdy potřebujeme pod vodním tokem umísťovat sítě, zejména teda plánovanou kanalizaci, a to by nám mohlo zkomplikovat, jakoby, to jednání s těmi Lesy České republiky, protože dneska máme rozpracovaný nějaký projekt, v kterém s těmi pozemky počítáme, že jsou naše. To znamená ve chvíli, kdy by naše nebyly, tak bysme museli zase zasahovat do vlastnických práv a uzavírat nové smlouvy o uložení těchto sítí a neznáme podmínky, které by si potom nový vlastník mohl klást. Čili doporučuji teda zastupitelstvu neschválit tento záměr prodeje pozemků. Dávám tady tímto prostor k diskuzi, jestli se chcete někdo na něco zeptat nebo doplnit? Pakliže ne, tak si dovolím přečíst návrh usnesení a to ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice neschvaluje záměr prodeje pozemků parcela č. 3139/4, 3139/2, 3019/5 vše v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku.

Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.“

Ing. Marek Špok, Ph.D.:

„Já bych chtěl požádat, potom až budete psát odpověď, tak napište z jakých důvodů, že tam se plánuje ta kanalizace, ať to není, že jsme to zamítli a bezdůvodně.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„A nyní bych teda přešel k dalšímu materiálu a to je odkup vodojemu na parcele č. 2514/8  k.ú. Janovice. O tomto odkupu jsme už jednali nebo návrhu jednali už na minulé radě v minulém volebním období, kdy vlastně na našem pozemku se nachází bývalý vodojem z roku asi 1948, v kterém je … Je to nádoba, v které je v současné době voda a teče do ní pramen, takže máme možnost tuto stavbu použít například, jakoby, k zajištění vody pro plánované vodní prvky, pakliže se to povede v pozemkových úpravách. Cena, která tam je, je navržena vlastně vlastníkem současným, to je společností SmVaK a činí 14.670 korun. Nechali si na to zpracovat znalecký posudek, když to odečtem, tak vlastní stavba asi prodávají asi netto za 10.000. Technicky vzato, nemáme jiné využití pro to, byť to stojí na našem pozemku, ale je to zdrojem … může to být zdrojem jakési vody. Byli jsme se tam podívat s panem Lážou, vlezli jsme dovnitř. Je to plné vody, takže když tak 30 kubíků vody je tam v zásobě a jsou tam nějaké potrubí. Potom ještě budeme jednat vlastně  kde ty potrubí vedou. Oni tvrdí, že to je … bylo to pro zásobování Janovic v té spodní části a bylo to dostačující v té době. Dneska je to odpojeno od sítě. Oni to nepoužívají. Takže nechávám na Vás jako na zastupitelích, zda teda těch 15.000 necelých za to utratíme nebo to necháme tak, jak to je.

Takže, pakliže nemáte žádné návrhy nebo připomínky, dávám hlasovat o usnesení ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje podání nabídky na odkup vodojemu ve výši 14.670 Kč společnosti SmVaK, a.s. a pověřuje starostu Ing. Svatopluka Běrského k přípravě kupní smlouvy.

Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Další materiál je rozpočtové opatření č. 7. Toto rozpočtové opatření se právě týká snížené půjčky, kdy jsme se domluvili s paní účetní, že bude vhodnější, když to čerpání té půjčky schválíme ještě dodatečně v zastupitelstvu, neboť my jsme nebyli ti, kteří by žádali, aby nám vyplatili méně peněz. To znamená, dávám prostor k nějaké diskuzi nebo otázkám. Pakliže ne, tak navrhuju schválení usnesení ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy tohoto usnesení.

Kdo je pro? Všichni, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dalším materiálem je smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti - město Frýdek-Místek provedlo nějaké změny, kdy v těch stávajících smlouvách jednak končí a jednak bylo uvedené jako smluvní partner i ČSAD Frýdek-Místek. Dneska se ta smlouva uzavírá pouze se statutárním městem Frýdek-Místek, tak jak je předloženo v tom materiálu. Byl jsem tam na dvou jednáních, kdy jsme měli nějaké připomínky a náměty k těm novinkám, byli jsme vyslyšení, nicméně výsledkem přišla smlouva, která potvrzuje stávající stav. Čili dávám možnost k nějakým podnětům nebo připomínkám. Pakliže ne, tak si dovolím přečíst návrh usnesení ve znění:

Zastupitelstvo obce Janovice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Janovice a statutárním městem Frýdek-Místek,  Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek, IČ:  00296643, zastoupené Mgr. Michalem Pobudským, Dis, primátorem a zmocňuje starostu Ing. Svatopluka Běrského k podpisu této smlouvy.

Kdo je pro takto formulované usnesení? Všichni, děkuji. Nikdo se nezdržel. Nikdo nebyl proti.

[3]

Nyní přejdeme k dalšímu materiálu a to je uvolnění člena zastupitelstva. V důvodové zprávě jsem popsal jakýsi stav a dovoluji si teda požádat zastupitelstvo o uvolnění radního Lukáše Pláničku a předkládám tento materiál ke schválení. Asi dávám rovnou prostor k diskuzi. Nebudu to číst, tu důvodovou zprávu.

Tak jestli k tomu někdo chce říct nebo se zeptat? “

Mgr. Tatiana Němcová:

„No já bych se chtěla ráda k tomu vyjádřit. Myslím si, že jako obec nejsme zas tak bohatí, abychom platili 4 úředníky. Tak to si myslím, že bysme měli zvážit a na druhé straně, když jsem si teda přečetla, co všechno má zajišťovat, tak se ptám, co dělají místostarostové, protože si myslím, že některé funkce by měli dělat oni. Takže se rozhodlo, že to tak nějak uděláme.“ Zde není záznamu rozumět

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Jestli můžu? Já bych se ještě chtěla zeptat, jakým způsobem je to zkombinováno s pracovně právním vztahem pana Pláničky k obci? Pokud teda nadále trvá.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ano, tak budeme … jakoby myslíš smlouvu, co má na provozování toho webu? Toto jsme projednávali a návrh nové smlouvy bude na dalším zastupitelstvu předložen.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Jako návrh nové smlouvy na co?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Upravené smlouvy na tuto činnost, protože tuto činnost může … my jsme mu schválili smlouvu na dobu neurčitou a jeho činnost může být na napříč volebními obdobími … to znamená za 3 a půl roku bude nové zastupitelstvo a on na tu správu toho webu by tu měl zůstat, protože obec si stejně bude muset na to někoho najít, tak jak je to v jiných obcích.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„No a tak jako na příštím zastupitelstvu …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Bude dodatek k té smlouvě. My jsme projednávali nějaké podmínky a rozsah té práce. On teďka ještě dodělával nějaké změny struktury poslední a tím jakoby teď uzavře velké změny toho webu a pak už to bude zas jenom se provozovat normálně na dohodu, tak jak to dělá teďka a bude vykazovat činnost hodinovou každý měsíc.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Takže to bude jakoby práce navíc, oproti jeho uvolnění? Stále?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ano, stále to bude práce navíc.

Čili máte někdo nějaké další dotazy nebo podněty? Pokud ne, tak já dávám teda hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Janovice rozhodlo o uvolnění pan Lukáše Pláničky pro funkci uvolněného radního v obci Janovice, a to s účinností od 1. září 2019.

Kdo je pro takto formulované usnesení?

Tak to musíme spočíst.

Takže 10 pro. Kdo se zdržel? Jeden. Kdo je proti? Dva. Děkuji.

Přejdeme k dalšímu bodu jednání a to je rozšíření osvětlení na pomezí k.ú. Krásná. V důvodové zprávě jsem popsal žádost pana starosty z obce Krásná, který se na nás obrátil, o rozšíření větve veřejného osvětlení, která sice bude jakoby svítit na veřejnou komunikaci v obci Krásná, nicméně jeden sloup stále je v obci Janovice a jeden sloup v obci Krásná. Udělali jsme tam nějaký rozbor, co by nás to asi stálo, kdybysme to provozovali, a navrhujeme tedy zastupitelstvu řešení, že obec Krásná si to postaví a zaplatí a my budeme platit elektřinu a provoz do budoucna, aby nebyly problémy s tím, kdo za co může nebo v jakém stavu to vedení je, případně kdyby byly nějaké poruchy a tak dále. Čili dávám Vám prostor k diskuzi nebo dotazům.“

Zastupitel (Gurecký?):

„Kde to je. V té Říčce?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jo. Tak, jak bydlím já, tam je vlastně poslední světlo u mojeho baráku a ta cesta pokračuje ještě dneska ke třem domům. To znamená, jsou tam dvě novostavby a …“

Zastupitel (Gurecký?):

„Pod Beskydem nahoru?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ne, to tam končí pod tím Beskydem.“

Zastupitel (Gurecký?):

„A teď by to šlo nahoru?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No ne, ona ta cesta ještě je rovná, takže to budou 2 světla jakoby, které se dají jenom po tu asfaltovou část a to co už je neupravené, tak tam samozřejmě už ne.“

Zastupitel (Gurecký?):

„Jasné.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já k tomu ještě kdybych mohla? Já samozřejmě jakoby principiálně proti tomu nemám vůbec nic, jo, tam opravdu to jiné řešení asi není možné, ale myslím si, že takto opět ten materiál je dle mého názoru prostě neúplný a nemůžu se rozhodnout, jestli ho podpořím nebo ne. Jako, že si myslím, že jste měli předložit prostě návrh smlouvy s tou Krásnou. Jo, jestli prostě se tady se bavíme o tom …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak se …“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„… jestli se tady bavíme o tom, jestli mě s dovolením necháš domluvit …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No tak jo.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Jestli se tady bavíme o tom provozu, tak já asi nevidím problém v tom, že prostě zaplatíme 1000 korun za rok prostě za elektřinu, ale nevím, jak si představujete, prostě oni to postaví, takže to bude majetek vlastně Krásné na našem území. Oni nám ho potom darují nebo jakým způsobem se o něj jako bude pečovat? To si myslím, že všechno by mělo být předmětem nějakého smluvního vztahu, protože už teď jako dobře víme všichni, že prostě máme přesahy svítidel prostě na té lokalitě, ale tam se to nějakým způsobem kompenzuje z jedné i z druhé strany. Myslím tím s Lubnem a s Frýdlantem. Tady prostě to bude jakoby jednostranná zátěž pro obec, protože jakoby tam žádná kompenzace, pokud vím, na Krásné není.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No domnívám se, když jsem se díval, že jsem nenašel.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Pro nás to prakticky opravdu znamená pouze finanční náklad a za téhle situace já opravdu potřebuju vidět opravdu konkrétní podmínky, za jakých se to bude provozovat, protože minimálně to, že bysme nesli náklady za opravy, si nemyslím, že je dobré řešení.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No, a jakoby součas … Ten materiál je zpracovaný, předložen. Oni se zajímají o to, jestli my s tím vůbec budeme souhlasit a budou to teprve projednávat v zastupitelstvu. To znamená, teď je otázka, jestli oni si to ještě schválí v tom zastupitelstvu a z toho vzejde potom určitě ten návrh té smlouvy. Čili je zajímá, jestli vůbec jako zastupitelstvo obce Janovice by uvažovalo o tom, že je připojíme jakoby na tu větev.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já si myslím, že já o tom v zastupitelstvu, teda aspoň já za sebe, já o tom nemůžu rozhodnout, protože nevím podmínky.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Dobře, zeptám se dalších zastupitelů?“

Ing. Marek Špok, Ph.D.

„Jestli jsem to pochopil správně, ta Krásná o tom teprve bude hlasovat.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak mi to bylo sděleno.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Tak já bych byl docela pro, aby potom, když to Krásná odhlasuje a budou dohodnuty podmínky, tak aby ty podmínky byly součástí tady tohoto materiálu pro rozhodování.“

Ing. Michal Juříček

„Maximálně jako předběžný příslib.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak … Jako tak jsem to myslel. Jako že jim to dáme jako předběžný příslib. Protože zatím žádnou smlouvu, ani majetkovou … jestli nám to převedou do majetku … Já jsem říkal, že by bylo vhodné, když bysme se o to starali, že aby nám to převedli do majetku, a tam se ta smlouva samozřejmě bude muset uzavřít.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„No, ale takhle to usnesení nezní. Předkládáte usnesení, o kterém máme rozhodnout, že obec uhradí …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Pojďme dát návrh protiusnesení. Já se tomu nebráním.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já nebudu dávat protinávrhy. Já prostě se zdržím hlasování. Já prostě nemám podklady pro to, abych rozhodla o navrhovaném usnesení. Celé.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak o tom proto můžete dát ten protinávrh, že jo.“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Můžu, nemusím.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No, dyť říkám. Můžeš. Takže pakliže nikdo nedává protinávrh, tak se ale …“

Nesrozumitelná výměna několika zastupitelů najednou.

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Bylo by dobré, aby ten protinávrh dal někdo jiný než já.“

Ing. Marek špok, Ph.D.

„No ale co my potřebujeme. My potřebujeme jako říct předběžně, že s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ano“

Další nesrozumitelná výměna několika zastupitelů najednou.

Zastupitelka: (Němcová?)

„My bychom souhlasili s případným rozšířením.“

Zastupitelé přitakávají:

„Tak. Za určitých podmínek.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Tak já teda navrhuju usnesení s tím, že: Zastupitelstvo obce Janovice podmínečně souhlasí s výhledovým připojením světel v obci Krásná v dané lokalitě a finální souhlas bude projednáván až společně s materiálem, který jasně definuje podmínky využívání větve.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak já si teda dovolím přečíst protinávrh usnesení a ve znění teda:

Zastupitelstvo obce Janovice podmínečně souhlasí s výhledovým připojením veřejného osvětlení … Tam musíme vložit … veřejného osvětlení pro veřejnou komunikaci … Krásná?

Takže: Podmínečně souhlasí s výhledovým připojením veřejného osvětlení pro veřejnou komunikaci v lokalitě Krásná a finální souhlas bude projednán až společně definujeme podmínky s využíváním této větve. Může být?“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Já to naformuluju přesně, jo? “

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Dobře. Tak to naformuluj.“

Následuje polohlasná diskuze zastupitelů.

Ing. Marek Špok, Ph.D.

„Takže jestli můžu? Zastupitelstvo obce Janovice podmínečně schvaluje rozšíření větve stávající sítě veřejného osvětlení v lokalitě Říčka o 2 kusy svítidel. Finální schválení bude podmíněno předložením podmínek provozování.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Takže dávám hlasovat o usnesení v tomto znění. Kdo je pro? Kolik bylo pro, jsem neviděl. Jo takže, jeden se zdržel a zbytek byl pro.

Tak, tímto jsme tedy vyčerpali body k projednávaným materiálům a přecházíme do bodu různého a diskuze. Já bych si na začátku tohoto bodu dovolil říct několik věcí.“

Nastává cca minutová odmlka.

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Už je diskuze i pro občany?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Bude, bude, nebojte se.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

Já se ptám, protože je ticho, tak nevím co se děje.

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Čekáme na paní zapisovatelku, aby si dopsala zápis.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Tak to jsem nepostřehla, pardon.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jako, že bysme v diskuzi mlčeli tady všichni.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Ano a my bychom nevěděli, jestli se už můžeme zeptat.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak já bych teď rád přešel k té diskuzi. Úvodem bych vás chtěl … Na minulém zastupitelstvu jsem vás informoval, že proběhly 2 audity, jeden z regionální rady a jeden z finančního úřadu, dneska už máme i výsledky a audity nebylo zjištěno pochybení při čerpání dotací a jejich uplatňování. Takže to je první zpráva. Pak bych tady na zastupitelstvu chtěl veřejně poděkovat poblahopřát paní Monice Olšákové za vynikající 2. místo, které obsadila v celorepublikové … jak se tomu říká“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Soutěži Global Teacher“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Prosím?“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Soutěži Global Teacher“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Byla to soutěž? Tak řekněme tomu tak. Tak v soutěži Global Teacher. Asi bych si potom dovolil navrhnout nějakou mimořádnou odměnu za zřizovatele. Pokud k tomu nebudete mít nějaké návrhy nebo připomínky. Pak bych vás chtěl pozvat všechny na den obce, který se bude konat příští sobotu tady v areálu základní školy. Pak bych chtěl poděkovat panu Václavu Žižkovi a Ladislavu Gureckému za zájezd, který asi nejvíc pan Žižka naplánoval na Prostějovsko. Bylo tady pár lidí, kteří si to strašně chválili, tak, chtěl bych, aby se ta chvála dostala zpětně k Vám, protože to je Vaše zásluha, a tím pádem bych se asi vyčerpal, co se týče toho, co chci říct já a dávám slovo zastupitelům jednotlivým. Jestli chtějí do diskuze nebo do různého.“

Ing. Michal Juříček (zastupitel):

„Jestli můžu podnět k diskuzi? Ohledně osvětlení kostela. My jsme se už o tom nějak předběžně bavili. Padl ze strany občanů takový návrh. Já si myslím, že by to dávalo smysl nebo bylo by to nějakou …  kdyby osvětlení té dominanty tady v Janovicích. Vedlejší obce to mají osvětlený ten kostel, takže chtěl bych možná, kdybyste se nějak vyjádřili, jestli to má cenu, investovat do svítidel. Vím, že kostel není náš obecní, ale přispělo by to k nějaké takové … patří do obce.“

Ing. Marek Špok. Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Já si myslím, že jsme se něco už o tom bavili. Já už chtěl …“

Zastupitelka z pléna:

Není  rozumět.

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„No přesně. My jsme se bavili o tom přesně s tím závěrem, že by bylo hezké, kdyby se nejdřív opravil a pak ho klidně nasvítíme ze všech stran.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Já jsem shodou okolností asi před třemi týdny nebo čtrnácti dny se potkal s panem farářem a bavili jsme se o těch opravách a já jsem se ho ptal, mimo jiných věcí. On říkal teda, že samozřejmě to mají v plánu opravit,  ale v současné době opravují nějaké další 3 kostely a nemají na to uvolněné peníze, ale že snad, to říkám snad, v příštím roce, že by se mělo začít s opravou jakoby té hlavní věže. To znamená, že asi ho nemají v plánu opravovat najednou celý, ale nějak postupně. Čili já si myslím, že taky teď je otázka samozřejmě to projednat, kdo by zaplatil to osvětlení a asi uzavřít případně tím pádem s církví smlouvy o něčem … o uložení na pozemku a nachystat projekt na to, protože ten podle mě se bude dělat na územní souhlas. Já s tím jako souhlasím, samozřejmě, asi tu není ani nikdo ze zastupitelů, který by byl proti v zásadě nebo je?“

Mgr. Ing. Gabriela Milotová (zastupitelka):

„Já jenom si myslím, že by se s tím opravdu jako mělo počkat, aby bylo co osvětlovat. Osvětlovat tu polooprýskanou fasádu …nevím jestli je jako dobrý nápad. A k té poznámce ohledně opravy věže, jako o tom, že se kostel bude opravovat se tady mluví minimálně 10 let ...“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak jak jsem koupil.“

Mgr. Ing. Gabriela  Milotová:

„… a překvapilo mě, že jsi tady uvedl, že budou opravovat věž, když tam je prostě největší problém s tím, že jim to ujede. Že tam je špatné podloží.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tak mě to bylo řečeno. Jakoby projekt na podloží jsem tady viděl někde na obci, ten už projednávaný byl se stavebním úřadem. V jaké fázi to je, nevím. Spíš k tomu veřejnému osvětlení jsem myslel, jako jestli nezačít s přípravou té projektové dokumentace v předstihu, protože ono to bude samozřejmě několik měsíců trvat, než nám to projde stavebním úřadem. Třeba do příštího rozpočtu, neříkám teď, ale třeba příští rok o tom uvažovat.“

Václav Žižka:

„Jsem si všimnul, že tam za farou jsou ty hadice velké, takže už se s tím určitě počítalo. Není tady už nějaký …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Já si taky myslím, že to souviselo s tím projektem, který tady byl navržený a který asi byl i projednaný a schválený stavebním úřadem, protože my jsme tady měli i složky. To znamená, stavební úřad nám je dává až po vydání rozhodnutí. No, ale v jakém to je stavu, to si ale fakt nedovedu představit.“

Ing. Marek Špok, Ph.D.: ?

„To už tam je několik let ale ne? To ještě chvilku a už to bude na vyhození.

Václav Žižka (zastupitel):

„Je to tam už několik let. Původně ten kostel je postavený vlastně na pilotech dubových a jilmových. Tedy kdysi ,tady to byly rybníky, tam voda byla nízko (?), takže oni, vím, že nechtěli do toho dále nějak zasahovat, ale že to oddělají a to budou svádět tu vodu směrem k potoku někam. To se tak kdysi mluvilo, to si vzpomínám. Je to asi 10 let zpátky.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Čili je asi předpoklad, že to rozhodnutí bude už prošlé dneska.“

Václav Žižka (zastupitel):

„Podle mě bude už určitě prošlé, protože to je už je dost dávno, co se o tom mluvilo.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jak říkám. My to asi neovlivníme. Pouze jsem se ho nato ptal, protože mě to taky zajímá. Tak tohleto mi sdělil. “

Mgr. Tatiana Němcová (zastupitelka):

„Já jsem se jenom chtěla zeptat, kdo tam staví za tím multifunkčním hřištěm tu pergolu?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Obec.“

Mgr. Tatiana Němcová (zastupitelka):

„Obec.“

Václav Žižka: (?)

„Tam bude jenom pergola nebo se bude pokračovat v dalším nějakém …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„My teďka …  jako teď se tam staví pergola a vlastně na té louce, která tam je, tak jsme podávali žádost jednak na to workoutové hřiště. To je takový cvičební prvek.“

Václav Žižka: (?)

„A to má být tam to workoutové hřiště?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„A to bude zase jakoby navazovat na tu pergolu technicky vzato a vedle má být ještě rovinka s doskočištěm, ale to říkám, to je ve fázi … bylo o to požádáno na stavební úřad o územní souhlas, takže to nějak probíhá teďka a zatím nemáme ještě ani zprávu o dotacích. Myslím neznám ty dotace na to …“

David Fiedor (zastupitel):

„Jestliže pan starosta vás pozval na den obce, tak protože spolu už jako zastupitelé nebudem, tak já bych vás chtěl jménem TJ pozvat na memoriál Vratislava (mělo být Miroslava) Reka 29. června Jménem Sokolů z Bystrého vás pozvat taky na 29. června na Gulášfest a o prázdninách, 17. a 18. července, to znamená středa,čtvrtek, bude v Sadu Petra Bezruče letní kino. Více informací určitě se dočtete až z novin nebo z plakátů nebo z něčeho jiného.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Děkuji Davidovi. Takže nikdo ze zastupitelů nemá nic do diskuze, tak dávám slovo občanům.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Já teda začnu. Já bych se zeptala, protože tím, že nemáme materiály, které projednáváte, tak jsme asi úplně nepostřehli důvod, proč se uvolňuje radní pan Plánička. Chci to vědět. Asi to máte v nějakých papírech.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Máme to tady v papírech.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Tak mohla bych to vědět taky?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No, z důvodu práce, která je potřeba na obci udělat.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„A to je jaká práce?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Na obcí tohoto typu bývají běžně 3 - 4 úředníci. My máme jednoho uvolněného člověka (?), takže ten člověk tady chybí, a proto jsme se rozhodli, že požádáme pana Lukáše o uvolnění. Toť vše.“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Dobře, tak já prosím Vás pěkně. Vy jste nám velice vehementně neumožnili využít našeho zákonného práva vyjádřit se nebo podat stanovisko k projednávanému bodu. Vystupujete velice arogantně, bych řekl a tvrdě. Můžete se usmívat pane starosto jak chcete, ale já bych vám doporučoval, abyste si nastudoval zákon o obcích a všem ostatním zastupitelům bych doporučoval, aby si nastudovali příručku pro zastupitele pro období 18-22, kterou vydalo jednak ministerstvo a jednak svaz obcí. Postupujete naprosto protizákonně. Proč jsem se hlásil k tomu bodu č. 4. Já jsem chtěl podat námět, aby obec pořizovala audiozáznam ze zastupitelstev. Protože, když jsme si přečetli zápis z druhého zastupitelstva, kterého jsme byli účastni, tak ten zápis neodpovídá skutečnosti a dokonce jsou tam občanům vkládány do úst věty, které nikdy neřekli. Dokonce texty usnesení jsou jiné, než jak zazněly na zastupitelstvu, tak jsou jiné v zápisu. Takže opravdu postupujete naprosto protizákonně.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Jak jste k tomu dospěl?“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Jak jsem k tomu dospěl? Protože mám audiozáznam.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Takže si pořizujete audiozáznam - bez povolení.“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Samozřejmě. Mám na to plné zákonné právo.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„No to se obávám, že moc ne.“

Ing. Vratislav Štěpánek:

„Můžete mě zažalovat. Mám.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„To se obávám, že moc ne, ale to je jedno, já se o tom nechci přít. Já jenom jsem chtěl říct, že vy jste říkal – Vaše zákonné právo. Jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem. Je to tak?

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„My ho neznáme. Vy jste ho stále ještě nezveřejnili.“

 Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Vy jste o něj žádali?“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Prosím?“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Takže, na základě …“

Následuje nesrozumitelná výměna, kdy hovoří několik lidí najednou.

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„My vám tady žádné zákonné právo neupíráme.“

Ing. Vratislav Štěpánek:

„Pane Špoku. My se nenecháme vtáhnout do nějaké plané diskuze.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Já vám se snažím nabídnout …“

Ing. Vratislav Štěpánek:

„Já to nechám na posouzení jiným. Podívejte se, já se nenechám vtáhnout zase do nějaké plané několikahodinové diskuze. Já jsem tady na 2. zastupitelstvu řekl, že pokud to tak půjde dál, my nebudeme mít jinou možnost, než založit webové stránky, kde budeme informace, které se tady a jinde na úřadě dozvíme, ať už podle zákona 106 nebo využitím svých práv nebo se dozvíme, že nám to neumožníte, že tam budou zveřejněny. Ty stránky už jedou a najdete je na stránkách www.janovice.info. A já prosím, aby tohleto moje vyjádření bylo doslovně uvedeno v zápisu a bylo tam uvedeno s mým plným jménem. Já nejsem žádný pan XXX. Já se za svoje jméno nestydím. Když jsem poprvé vystupoval na zastupitelstvu, veřejně, tak jsem se všem představil. Vystoupení na zastupitelstvu je veřejné vystoupení, takže já veřejně vystupuju pod svým jménem. Konec.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Samozřejmě my se taky řídíme zákonem o ochraně soukromých údajů a podle toho.“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Pokud já vám dám souhlas, že chci být zveřejněn …“

 Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ten dáváte až nyní, ne tenkrát?“

Zastupitel:

„A písemně.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„A písemně, to jakože nemám vůbec.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Vy jste to tam stejně do toho prvního zápisu uvedli.“

Ing. Vratislav Štěpánek (občan):

„Nebudeme diskutovat. Takže toť vše.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Děkuji, má někdo nějaká další?“

Občan:

„Já bych se chtěl zeptat. Ta cesta přes Janovice, to patří komu?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Kterou myslíte?“

Občan:

„Hlavní cesta.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jakoby tady kolem kostela?“

Občan:

„No.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„To je krajská silnice. Tu spravuje správa silnic Moravskoslezského kraje.“

Občan:

„Jsem se díval. Na určitých místech jako prostě ta cesta ujíždí. Od paní Vorlové je normálně proláklina, naproti hospody vrchní též po pravé straně proláklina. Jsou tam díry. Je to třeba pospravovat všecko.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Já jsem tady byl s technikem ohledně propustu u mostu, jsme procházeli tu silnici. Oni mají samozřejmě svoje lidi na to, aby ten stav té komunikace monitorovali a uvedli ji do takového stavu, aby byla provozuschopná. My jim jako nemáme možnost nějak přikázat, aby něco rychleji opravili. Ty propusty už tady mají rok, ten jeden tu má rok značku už a říkají, že to budou opravovat letos. Takže doufejme, že něco opraví letos a co opraví, to opraví.“

Občan:

„No a dál ohledně chodníku. Jak to vypadá s chodníkama, protože to je fakt nebezpečné. Tady se to ještě zúžilo naproti kravína. Jo, jedno s druhým. Ty děti tam chodí. Člověk musí … No prostě je to tam celkem jako … Kdy to bude? Bude se s tím něco dělat?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jsou 2 etapy projektové dokumentace. Je 1. a 2. etapa. První etapu mám v současné době na stole, a to ve verzi pro podání žádosti o stavební řízení, nicméně dopravní policie nám tam nedoporučila jedno místo pro přecházení, takže tu projektovou dokumentaci musíme upravit a ten chodník zkrátit, než dořešíme tu situaci, jak bezpečně dostat ty chodce z jedné strany na druhou. Bylo nám řečeno něco, neříkám to doslovně ale, že v podstatě někdy je lepší, kdy ti lidi jdou po krajnici. Že jsou více obezřetní, než když je vedeme bezpečně po chodníku a pak je nutíme přecházet jakoby cestu. Takhle mi to bylo … Byl jsem na dopravní policii 2 x teďka. Trošku jsem z toho byl taky takový rozpačitý, nicméně toto je 1. etapa, takže tam nemáme požádáno o stavební řízení. Na druhou etapu, to znamená od školy na konec Janovic, tam je požádáno a běží nebo dneska je přerušeno stavební řízení s tím, že nám tam chybí teďka dodat už asi jenom koordinované stanovisko a zase to stavební řízení se rozjede a předpokládáme, že dostaneme stavební povolení. V jakém časovém horizontu nedokážu říct. Jestli to bude za měsíc nebo za 2. Fakt teďka netuším.“

Občan:

„A tak do kdy ty chodníky by byly hotové?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No my bysme byli rádi, kdyby už byly postavené dávno, protože ..“

Občan:

„No právě.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Já jaksi nemám možnost s dotčenými orgány … 3 měsíce to leželo na SmVaKu, než se k tomu vyjádřili a dali své stanovisko ke křížení sítí. Já jaksi nemám možnost, jak tam … A to jsem mluvil přímo se šéfem jakoby té, toho oddělení a … Oni prostě, až se k tomu vyjádří, tak se k tomu vyjádří. Každý vám řekne, že je to složitá stavba a že se tam dotýkáte ochranných pásem inženýrských sítí. Každý se k tomu vyjadřuje, prostě.“

Občan:

„No já se dívám, v Bašce to jede. Pořád všude cosi se staví a je to úplně a tady prostě pořád je velký problém.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„My to fakt jako neovlivníme, my jsme začali projektovat před třemi roky.“

Občan:

„No já vím, ale přece není možné, aby tak dlouho to trvalo.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Já jsem měl dokonce obavy jednu dobu, že ti projektanti nám vypoví tu smlouvu, protože říkali, že to nemůžou takhle dlouho projektovat tu stavbu. Čili já nevím, no já nechci říkat, že je to na spadnutí, ale myslím si, že ta 2. etapa bude v nějakém krátkém horizontu několika měsíců vydáno stavební povolení a u té první budeme asi během měsíce žádat.“

Občan:

„A z té fary se bude něco stavět teda?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Tam jsme na tom obdobně. Tam teď nevím, jestli už to koordinované stanovisko je vydané pro to územní řízení nebo ne. Ale mám pocit, že ještě ne. Minulý měsíc jsme měli schůzku s projektantama. Oni říkali, že teď to odkládají a čekají až bude koordinované stanovisko. Pak vlastně, že podají žádost o územní rozhodnutí. Bez toho prostě odmítli dělat dokumentaci pro stavební povolení, protože už zapracovával 2 změny, které jim byly doručeny, do projektové dokumentace a říkali, že to nebudou předělávat pořád. Aby teď nekreslili stavebko a pak ho znova museli překopávat. Neleží to na našich bedrech tady tohle.“

Občan:

„No já vím, že jsme se bavili, jak jsme tady byli před tymi … nějaká schůze, tak že se měla kupovat ta fara, takže bylo cosi tady řečeno, že dva miliony … ,že se měla ta fara prodávat jako za, kupovat za 4 miliony, ne?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jo.“

Občan:

„A že 2 miliony by měla dostat církev a ty dva miliony, že by se za to měl opravit kostel. Aspoň vím, že tady cosi takového padlo.“

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS)

„To tak úplně není, protože u toho jsem byl já a to se vlastně … nebo celé ty 4 miliony dostává farní sdružení nebo farní společenství tady Janovice. Takže oni to všechno mají, ale tam je podmínka, k tomu, aby vlastně … oni s těma penězma teďka nic nedělají, protože tam je podmínka, že se do nějakého časového období musí začít stavět nebo minimálně musí být udělaná dokumentace k té stavbě. Takže když tady toto všechno proběhne a začne se stavět, tak oni teprve ty peníze začnou používat. Oni to teďkom jako mají zmražené.“

Občan:

„No to chápu, protože taka dominanta, to nemá taky kostel široko nikdo daleko a je to prostě v takovém stavu, že to je ošklivé a pan Juříček má pravdu, že, jak se dívám všude po dědinách, jak je to krásně osvětlené, tak je to úplně o něčem jiném.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„S tím souhlasíme určitě všichni.“

[4]

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Já bych se ještě zeptala na kanalizaci. Já bych chtěla vědět, v jaké fázi teď kanalizace je. Existuje už výsledný projekt a bylo už podáno něco na stavební úřad nebo ne?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Výsledný projekt pro územní řízení zatím podán na stavební úřad nebyl.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„A existuje už výsledný?“

 Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Mám projekt, který je současně aktuální.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Takže ještě není odsouhlasený z naší strany, že bychom se už prostě rozhodli, že takto to chceme?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Vy budete … Vy jste byli … Pokud vím, jednali jste už s projektanty.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Jednali jsme, ale nemáme výsledek. Takže prostě chceme vědět, jak to dopadlo.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Pokud vím, tak Váš požadavek tam byl na protlak kolem Vaší nemovitosti, protože ti projektanti se mě na to ptali, ten je tam určitě zapracovaný do toho.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„No …“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Zrovna u Vás si to pamatuju.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Takže my bysme se přišli asi podívat, protože problém je v tom, že se tam dělal geologický průzkum a zjistili, jak je vysoko voda. Jako, co tam chtějí dělat?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Uložit kanalizaci, tak jako všude, kde je vysoká voda.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Ve vodě?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

Myslíte, že když pod řekou v Bašce dělali kanalizaci, že tam neměli vodu? Když ukládali sběrač pro celou Bašku pod řekou Ostravicí?

Ing. Marek Špok, Ph.D. (zastupitel, bývalý starosta - ODS):

„Možná bude nejlepší, když se opravdu přijdete podívat.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Já Vám to řeknu. To ještě není finální, protože jednáme ještě o osmi klíčových místech se soukromými vlastníky, kteří vznášejí nějaké taky svoje požadavky k tomu a nemáme od nich podepsané souhlasy pro vstup na jejich pozemek. Chybí nám jich 8 asi z 250. Takže myslím si, že kus práce tam už udělaný je, stojí to poměrně dost času a ti mají teďka termín do 14 dnů, že se mají vyjádřit.  Případně tam tu kanalizaci budovat nebudem, pokud nás tam nepustí.“

Ing. Darja Štěpánková (občanka):

„Dobře, kdy se můžeme přijít podívat?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Stavte se někdy příští týden. Napište mi mail pro jistotu, že tu jedete. Na kterou hodinu a já Vám to připravím. To není problém. Takže má někdo ještě něco k diskuzi?“

Občan:

„Ještě, je tam nějaká koordinace mezi výstavbou těch chodníků a tou kanalizací?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Dokonce i s výstavbou mostu“

Občan:

„A jak, to by mě právě zajímalo.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„To nás celkem taky trošku zdrželo tady tohle to, nicméně museli jsme vymisťovat poklopy z hlavní silnice a „SUSka“ nám dávala podmínky, jak jakoby překonat umístění mostu nebo pod mosty nebo okolo jakoby ty jejich konstrukce, protože oni budou zakládat nové pilotáže. Na jedno místo nás nepustili vůbec ... na dvě. Takže jsme museli přetrasovávat jakoby tu hlavní stoku té kanalizace. Což nám taky zabralo trošku času a znova vyjádření na dotčených orgánech. Takže jo, je to spolu.“

Občan:

„Takže se neudělají chodníky a potom začne dělat kanalizace.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„No já se obávám, že nejsem schopen říct, kdy se kanalizace začne stavět. Nedokážu to odhadnout. A asi bych, o tom jsme se bavili víckrát, nečekal na kanalizaci. Dneska nevíme ani jaký bude dotační titul pro kanalizaci. V té době, kdy my ho budeme potřebovat.“ (Poznámka autora)

Mgr. Tatiana Němcová:

„Já se chci zeptat. U Ondráše – tam těch značek přibývá.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„To je právě ten propust, co jsem říkal, že to je most jeden nebo dva. To není most, oni to nevedou jako most. To je propustek a že to … Chystají se ho opravovat.“

Mgr. Tatiana Němcová:

„A letos?“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Hm … Doufejme. Jako oni ti řeknou letos, ale most měl dělat pod Hradiskem už loni v květnu a už máš půl roku, letošního roku pryč. Takže já fakt nejsem schopen jakoby říct.“

Mgr. Tatiana Němcová:

„Ne, já se jenom ptám.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Ptal jsem se na to taky na schůzce, když jsme byli.

Takže, jestliže už nikdo nic nemá, tak já bych přešel k poslednímu bodu a to je závěr jednání. Tak bych Vám chtěl poděkovat za účast, za hlasování a tímto považuji 4. zasedání Zastupitelstva obce …“

Ladislav Gurecký:

„ Usnesení … Návrh přečíst.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jo to jsme ještě … usnesení. To jsme se zakecali. Kdo to bude číst.“

Ladislav Gurecký:

„No já to asi přečtu.“

Ing. Svatopluk Běrský (starosta - STAN):

„Jo? Ladik si to vezme? Tak dávám předsedovi návrhové komise slovo.“

Václav Gurecký čte rekapitulaci usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Janovice.