Zastupitelstvo je nejdůležitějším orgánem obce, neboť právě ono obec samostatně spravuje. Jeho důležitost se projevuje i v tom, že jako jediný orgán obce je upraven na ústavní úrovni a to v čl. 101 až 104 Ústavy. Právě proto dává zákon o obcích občanům a dalším oprávněným osobám poměrně rozsáhlá práva participovat na rozhodování zastupitelstva obce, podílet se tak na chodu své obce a zastupitele kontrolovat.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb. Okamžikem ukončení hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí se kandidáti za podmínek daných příslušným zákonem stali členy zastupitelstva. Od této chvíle je třeba, aby dodržovali určitá pravidla pro výkon svého mandátu. Zastupitelstvo obce jako vrcholný orgán místní samosprávy se řídí a při svém jednání a rozhodování se v prvé řadě opírá o právní řád České republiky. Z širšího hlediska do něho můžeme zařadit i principy dobré veřejné správy, jejichž uplatňování je dnes stále víc požadováno nejen v oblasti státní správy, ale právě i samosprávy. Jde o způsob chování orgánů veřejné správy. Principy dobré správy jsou totiž jakýmisi dobrými mravy veřejné správy. Jde mimo jiné o zásadu zákonnosti, zákazu zneužití pravomoci, zásadu ochrany dobré víry a veřejného zájmu, zásadu proporcionality, zásadu nestranného postupu a legitimního očekávání či zásadu veřejné správy jako služby veřejnosti.

Úkolem zastupitele je tyto zásady při jednání orgánů obce uplatňovat. Praktickým projevem je tak třeba nejširší míra zveřejňování úkonů zastupitelstva obce. Nejde jen o publikování usnesení a o publicitu samotnou, ale také o to, aby proces, který předcházel konečnému zveřejňovanému výsledku, byl transparentní i přezkoumatelný. Čili respekt k veřejnému zájmu, slušnosti a dobrým mravům. S transparentností úzce souvisí princip veřejnosti. Špatný by byl ten volený zástupce, který by měl s voliči kontakt pouze v období voleb.

Dalším nezbytným principem pro výkon mandátu zastupitele je princip erudice, tedy znalostí a důkladného vzdělávání. Jenom orientovaný zastupitel dokáže objektivně zhodnotit stav věci a zodpovědně se rozhodovat. Jen objektivně informovaný zastupitel rozhoduje nestranně a v zájmu obce.

Vzdělaný a odpovědný zastupitel se při výkonu svého mandátu řídí nejen právními předpisy ČR, ale také morálními zásadami. Některé obce etické apely formulují do svých kodexů.

Připomeňme si proto, co by měl zastupitel dělat:

 • dodržovat elementární pravidla slušného chování,
 • hájit veřejný zájem,
 • postupovat v souladu s principy dobré veřejné správy,
 • vykonávat funkci zastupitele v souladu se zájmy obce a jejich občanů,
 • dodržovat právní předpisy České republiky a obce,
 • jednat tak, aby neohrozil důvěryhodnost svého mandátu a úřadu,
 • vykonávat svůj mandát jako veřejnou službu s odpovědností v nejširším slova smyslu,
 • respektovat pravomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců úřadu,
 • poskytovat informace související s výkonem jeho funkce,
 • předcházet situacím, kdy by se jeho soukromý zájem dostal do rozporu se zájmem veřejným,
 • ohlásit střet zájmů,
 • odevzdávat každoročně oznámení o příjmech, činnostech a majetku, jedná-li se o veřejného funkcionáře podle zákona o střetu zájmů,
 • v rámci možností svých a své obce se vzdělávat a rozšiřovat své povědomí o problematice veřejné správy,
 • jednat věcně, bez průtahů, se znalostí věci a právního stavu a zdržet se iracionálních verbálních či písemných výstupů,
 • neuvádět ostatní zastupitele, úředníky či veřejnost vědomě v omyl.

A co by zastupitel dělat neměl:

 • přijímat dary či jiná zvýhodnění narušující nestranný přístup,
 • zneužít informace, které získal při výkonu mandátu, a to i po jeho skončení,
 • přijímat opatření, která by ho zvýhodnila v budoucnu,
 • pobírat odměny za členství v dozorčích radách či představenstvech obecních společností, jde-li o uvolněného zastupitele.

Zvolený zastupitel při výkonu svého mandátu nehájí jen zájmy občanů, kteří ho volili. Zastupitel je dle svého slibu: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." povinen hájit nestranně zájmy všech občanů obce. Z toho vyplývá, že všichni občané obce musí mít možnost kteréhokoli ze zastupitelů oslovit nebo mu zaslat své náměty, žádosti nebo stížnosti, tak, aby je zastupitel mohl případně přednést na jednání zastupitelstva. Z toho jasně vyplývá, že kontakty na jednotlivé zastupitele musí být zveřejněny.

(Převzato převážně z Příručky pro člena zastupitelstva vydané Svazem měst a obcí ČR)