Jednací řád Zastupitelstva obce Janovice jsme získali na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Po prostudování Jednacího řádu vyšly najevo skutečnosti, které jsou téměř děsivé.

Na 4. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Janovice dne 14.6.2019 starosta obce Ing. Svatopluk Běrský (STAN) odepřel občanům jejich zákonné právo vyjádřit stanovisko k právě projednávané věci. Následně se pak spolu se zastupitelem Ing. Markem Špokem, Ph.D. (bývalý starosta za ODS), odvolávali na jednací řád Zastupitelstva obce Janovice. Nikdo ze zastupitelů nic nenamítal.

V jednacím řádu Zastupitelstva obce Janovice v článku 7 odst. 8 je přitom jasně řečeno: „Dále starosta (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům …" , načež následuje citace zákona o obcích s výčtem dalších oprávněných osob.

Z toho, mimo jakoukoli pochybnost, vyplývá, že starosta obce i zastupitel Ing. Marek Špok, Ph.D. občany zcela vědomě uvádějí v omyl a krátí je na jejich právech. Je až neuvěřitelné, že se tak děje za tichého souhlasu ostatních zastupitelů. Nebo tito zastupitelé neznají jednací řád Zastupitelstva obce Janovice a zákon o obcích?

Dále jsme zjistili, že jednací řád Zastupitelstva obce Janovice v článku 17, odst. 1 říká:

„Podkladové materiály pro zasedání zastupitelstva lze, v souladu s § 11 odst. 1, písmeno b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout třetím osobám až po jejich projednání, kdy je rozhodování v dané věci ukončeno přijetím usnesení.“

Toto je zcela jasný pokus o zneužití zákona 106/1999 Sb. k omezování přístupu občanů k informacím o věcech projednávaných Zastupitelstvem obce Janovice. Toto ustanovení jednacího řádu zcela popírá právo občanů vyjadřovat se k projednávaným věcem. Dle metodiky MVČR se vztahuje ustanovení § 11, odst. 1, písm. b) zákona 106/1999 Sb. k neukončeným správním řízením.

Nebo všechny obce, které na internetu pravidelně zveřejňují podklady k jednání zastupitelstva před jeho zahájením, aby se s nimi mohli občané seznámit, porušují zákon?

Toto vše vzbuzuje velké podezření, že se jedná o soustavnou snahu představitelů obce Janovice omezit možnost občanské kontroly svého jednání a rozhodování.