Rada obce je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti. Tvoří ji starosta, místostarosta (nebo místostarostové) a další radní, kteří jsou voleni zastupitelstvem obce. Rada obce plní úkoly, jimiž ji pověřilo zastupitelstvo obce, a jemu se také zodpovídá. Kromě toho rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení. Podle zákona o obcích se rada obce schází ke schůzím dle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat jak dalšího člena zastupitelstva, tak i jiné osoby. Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který musí vždy obsahovat počet přítomných členů rady, schválený program schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být pořízen do 7 dnů a musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

Občan obce a také osoba vlastnící na území obce nemovitost (po dosažení věku 18 let) má dle zákona o obcích právo nahlížet do usnesení rady obce a rovněž komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Pokud se usnesení odkazuje na přílohu, je tato nedílnou součástí usnesení a vztahují se na ni stejná práva nahlížení.

Nahlížení do zákonem vymezených dokumentů stanoveným okruhem osob v praxi znamená hlavně to, že tyto osoby mají zákonné právo vidět příslušný dokument v autentické podobě, tedy bez „začernění“ z důvodu např. ochrany osobních údajů a spolu s výpisy si mohou požádat i o kopie těchto dokumentů. Ochrany proti případnému zneužití takto získaných informací, spočívající v použití informací v rozporu se zákonem, by bylo možno domáhat se u soudu podáním žaloby na ochranu osobnosti.