Územní samospráva je jediným typem samosprávy, který má ústavní zakotvení. Nelze ale opomenout také mezinárodní úpravu, kterou je Česká republika vázána. Jedná se o tzv. Evropskou chartu místní samosprávy, která byla naším státem podepsána 28. května 1998 a uveřejněna 1. září 1999 jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí pod č. 181/1999 Sb. Tato charta obsahuje základní pravidla a podmínky pro fungování místní samosprávy na úrovni společenství, přičemž jejím hlavním smyslem je sjednotit způsob jejího výkonu.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Obec nebo město nejsou majetkem starosty, radních ani zastupitelů, ale všech jeho obyvatel. Ti proto mají právo vědět, o čem volení představitelé rozhodují a jak nakládají se svěřeným majetkem. Otevřenost vůči občanům, transparentní rozhodování, informace zveřejňované co nejpřístupnější formou – to jsou věci, které by měly být pro každou samosprávu samozřejmostí. Opravdu moderní a otevřená samospráva má ale zájem o proud informací oběma směry, chce vědět, jaké mají občané potřeby, co jim v obci chybí a zda nepovažují některé projekty za zbytečné, jak hodnotí práci zastupitelů.

Aktuálním trendem je snaha o participaci veřejnosti na rozhodování, to znamená zapojení občanů již do procesu přípravy podkladů pro jednání samosprávy a snaha, aby přijatá rozhodnutí odpovídala představám široké veřejnosti. Začít s procesem participace není jednoduché, zvláště v české společnosti, která je zvyklá spíše nadávat u piva než jít s kůží na trh a veřejně projevit svůj názor. A když už někdo tu odvahu má, většinou se jedná o kritiku již schváleného rozhodnutí nebo dokončené akce. Smyslem participace je ale něco jiného – potkávat se a diskutovat o projektech ve fázi přípravy, kdy je možné provádět úpravy, něco změnit, doplnit. Diskutovat, vyměňovat si názory a hledat kompromis. Protože kompromis není sprosté slovo, kompromis je cesta, jak dosáhnout většinové shody. (Volně z článku „Diskutovat, vyměňovat si názory a hledat kompromis“)

A co na to starosta obce Janovice Ing. Svatopluk Běrský?

 "A není ani povinností zveřejňovat usnesení rady obce, toto je pouze o tom, že se takto rada obce domluvila. Co se týče materiálů ze zastupitelstva obce, jsou do schválení na jednání zastupitelstva obce rovněž neveřejné." Tato slova najdete v textu zápisu z 2. veřejného jednání Zastupitelstva obce Janovice zveřejněném na WWW stránkách obce. Je ale příznačné, že v tomto znění na zastupitelstvu nezazněla. Čili z toho vyplývá, že oficiální zápis z veřejného jednání Zastupitelstva obce Janovice je zneužíván k ovlivňování veřejnosti a proklamacím i zcela mylných názorů zastupitelů.