Do Janovického Mapníku byly doplněny další zajímavé podklady, které dokumentují historický vývoj území obce Janovice. Jedná se sice o dokumenty, které jsou veřejně přístupné i jinde na Internetu (a s vynaložením určitého úsilí je jistě najdete), ale jejch zakomponování do jednotné mapové aplikace jim určitě dodá novou užitnou hodnotu.

Všichni občané, kteří se zajímají o historii obce Janovice, teď mohou probádat tyto historické podklady:

  • archivní ortofotomapy z let 2000 - 2016
  • poslední vydání Základní vodohospodářské mapy 1:50000 z roku 1992 (Dokumentuje stav vodovodu na přelomu 70. a 80. let minulého století.)
  • historickou ortofotomapu z roku 1955
  • 1. vydání Státní mapy odovozené 1:5000 z roku 1952
  • letecké měrické snímky z roku 1961
  • letecké měřické snímky z roku 1937
  • Speciální mapy III. vojenského mapování 1:75000 (Zobrazují stav území pravděpodobně kolem roku 1928.)
  • Císařské povinné otisky stabilního katastru z let 1824-1836

Samozřejmě je možné všechny tyto podklady ihned porovnávat se současným stavem, a to i s využitím funkcí pro vyhledání domů a parcel.

Tady je ale nutné upozornit na vyjímečný charakter archivních leteckých měřických snímků z let 1937 a 1961. Nejedná se totiž o ortofotomapy, ale o prosté letecké snímky pořízení tzv. centrální projekcí.

Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. Zeměměřický úřad se rozhodl k této formě prezentace, poněvadž neexistují informace o výškopisu území České republiky relevantní datu pořízení jednotlivých leteckých měřických snímků, nezbytné pro tvorbu ortofot. Ortofoto, které by bylo vytvořeno bez adekvátního výškopisu, by bylo měřicky nekorektní.

Pro běžné uživatele to znamená, že tyto archivní letecké snímky jsou georeferencovány ("umístěny do mapy") jen přibližně a jejich přímé porovnání s ostatními mapami je poněkud obtížné. Při troše pečlivosti a jisté dávce představivosti to ale jde.

Věřím, že toto bádání bude pro mnohé občany Janovic přinejmenším tak zajímavé, jako pro mne, přestože nejsem místní pamětník.

Janovický Mapník spustíte z nabídky Mapy -> Janovický Mapník