Jsou informace, které lépe než mnoho slov popíše jejich zákres do mapy.

  • Zajímá vás, kudy povede v obci nová kanalizace?
  • Kde se bude prodlužovat vodovod?
  • Potřebujete nahlédnout do územního plánu a rychle zjistit, do které funkční plochy spadá Vaše parcela?
  • Potřebujete rychle zjistit, jaká je v těchto plochách prostorová a funkční regulace – tedy, co zde můžete postavit a k čemu můžete svou parcelu využívat?
  • Zajímá Vás, v jakém stavu je na území obce příroda a krajina a jak ji územní plán obce chrání?
  • Zajímá Vás historie území obce a její vztah k současnosti?

Všechny tyto informace a mnoho dalších najdete velmi snadno a rychle na Janovickém Mapníku.

Proč vznikl Janovický mapník?

Abych se dověděl, kudy povede nová kanalizace kolem našeho domu v Janovicích, podal jsem dne 2.12.2019 žádost o poskytnutí výkresů trasy navržené stokové sítě a ČOV.

Má žádost byla odmítnuta s odůvodněním,  že projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb. a jako takové požívá autorskoprávní ochrany ve smyslu příslušných ustanovení tohoto právního předpisu.

Takže občané nemají právo znát konečnou podobu projektu kanalizace, vypracovaného pro veřejný zájem, zaplaceného z peněz našich a evropských daňových poplatníků. Projekt, jehož realizací se má obec zadlužit na dlouhá léta.

Korunu tomu dal odvolací orgán, který zamítl moje odvolání s odůvodněním, že architektonické řešení kanalizace nebo ČOV nelze rozhodně pokládat za jednoduché a proto ochrana autorského práva projektanta převažuje nad právem na informace. Projekt obecní kanalizace je tedy podle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu mimořádným a náročný autorským počinem a jedinečným architektonickým řešením.

Poté, co na úřední desce obce Janovice problikla veřejná vyhláška o schválení umístění stavby "Obec Janovice-ČOV a stoková síť" rozhodl jsem se k vytvoření Janovického Mapníku.

Původně totiž u vyhlášky vůbec nebyl přiložen situační výkres a jedinou orientací pro občana měl  být sáhodlouhý seznam parcel zasažených stavbou. Až dodatečně se na úřední desce nakrátko objevil i situační výkres. Ten ale, vzhledem ke svému formátu, žádnou pohodlnou orientaci neumožňoval. No a zkuste ho na stránkách obce najít dnes.

Co umí Janovický Mapník?

Uživatelské rozhraní Janovického Mapníku je velmi jednoduché:

Janovický Mapník ale umí vše potřebné. Všechny funkce najdete na liště nástrojů:

Veškerý obsah a informace najdete na postranním panelu:

Podrobný návod a další důležité informace najdete v příručce Janovického Mapníku. Janovický Mapník spustíte z nabídky Mapy -> Janovický Mapník. V nabídce Mapy najdete i odkazy na další zajímavá mapová díla zachycující území Janovic.