Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor právní a organizační dne 21. 8. 2020 už po šesté

ZRUŠIL

rozhodnutí obce Janovice o odmítnutí poskytnutí informací ze zápisů ze 17. – 22. zasedání Rady obce Janovice, o které bylo požádáno podle zákona o svobodném přístupu k informacím dne 30. 9. 2019.

Současně Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor právní a organizační

PŘIKÁZAL

obci Janovice požadované informace poskytnout.

V části pak vrátil věc po šesté obci Janovice k novému projednání.

Krajský úřad, odbor právní a organizační (odvolací orgán) ke svému rozhodnutí mimo jiné uvedl:

Podle § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím provede povinný subjekt všechna omezení práva na informace tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.

Úvodem považuje odvolací orgán za nezbytné upozornit obec na nutnost důsledného dodržování výše citovaného ustanovení § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím. Základním obecným principem práva na informace je zpřístupňování v zásadě všech informací, které se vztahují k působnosti povinných subjektů, s tím, že pokud má dojít k omezení práva, musí být nejen stanoveno zákonem, ale musí také vykazovat znak nezbytnosti. Jakékoliv omezení práva na informace je nutno vykládat restriktivně a vždy primárně ve prospěch práva na informace. S tím úzce souvisí nezbytnost provedení tzv. testu veřejného zájmu (proporcionality), který je naplněním povinnosti povinných subjektů poměřovat při omezení přístupu k určité informaci povahu této informace a její společenskou potřebu (tedy veřejný zájem) a na druhé straně důvod, pro který je informaci nutno chránit, a tedy ji neposkytnout.

Odvolací orgán upozorňuje obec rovněž na skutečnost, že ani nesouhlas třetí osoby s poskytnutím osobních údajů automaticky neznamená, že jsou tyto údaje chráněny. I v takovém případě musí být proveden test veřejného zájmu (proporcionality), protože v některých případech právo na informace i za těchto podmínek převáží nad právem na ochranu soukromí. Úvahy, kterými se obec při uplatnění omezení práva na informace řídila, musí být v rozhodnutí podrobně uvedeny.

Odvolací orgán považuje na tomto místě za potřebné rovněž uvést, že je v tomto rozhodnutí veden rovněž maximální snahou o to, aby obec mohla závěry tohoto rozhodnutí využít i při vyřizování dalších případných obdobných žádostí o informace a vyvarovat se tak pochybení.


Celý text rozhodnutí č.j. MSK 101165/2020 ze dne 21.8.2020

Loading...


Předchozí rozhodnutí č.j. MSK 73651/2020 ze dne 30.6.2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí obce Janovice po páté

Loading...


Reakce obce na rozhodnutí Moravskoslezského kraje č.j. MSK 73651/2020 - šesté odmítnutí žádosti o informace ze dne 15.7.2020

Loading...


Odvolání proti šestému odmítnutí žádosti ze dne 30.9.2019 o informace z 17.-22. zasedání Rady obce Janovice

Loading...


Související články

Žádost ze dne 30.9.2019 o poskytnutí zápisů ze 17. - 22. jednání Rady obce Janovice

Upřesnění žádosti o informace ze dne 30.9.2019

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ze dne 30.9.2019

Krajský úřad přikazuje obci Janovice, aby sjednala nápravu

Informace jsou v Janovicích dražší než v Praze

Janovická fraška pokračuje

Janovický starosta nechápe zákony České republiky