Krajský úřad Moravskoslezského kraje potřetí přikazuje obci Janovice, aby ve věci žádosti o poskytnutí zápisů z jednání Rady obce Janovice sjednala nápravu a žádost znovu vyřídila. Celá záležitost už trvá více než 5 měsíců. Jsou jednání rady obce opravdu tajná?

Zcela určitě ne.

Jednání rady obce jsou ze zákona neveřejná. To znamená pouze to, že se jich neúčastňuje veřejnost. Z neveřejného charakteru schůze rady však v žádném případě nelze dovodit, že průběh schůze a přijatá usnesení rady jsou »tajná«. To potvrzuje i soudní judikatura.  Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2005, sp. zn. 6 As 40/2004-62, vyplývá, že »neveřejnost schůze rady obce ani právo člena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení) neomezují samy o sobě právo na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Jaká je skutečnost v Janovicích?

Odpovědí budiž tato rekapitulace:

30.9.2019  - podána u obce žádost o poskytnutí informace, ve které jsem žádal o poskytnutí zápisů ze 17. – 22. jednání Rady obce Janovice.

2.12.2019 -  na příkaz Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 159228/2019 ze dne 15.11.2019 mi starosta obce Janovice zaslal požadované zápisy. Při vyřízení mé žádosti se ale dopustil nezákonného postupu hned ve dvou ohledech.

1. Nezákonný postup  - v zápisech byla v rozporu s ustanovením § 16, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. provedena anonymizace usnesení rady.

2. Nezákonný postup - v ostatních částech zápisů bylo, v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, provedeno začernění celých odstavců textu.

Rozsah začernění demonstruje následující ukázka ze zápisu z 18. zasedání Rady obce Janovice ze 4.7.2019:


Ukázka rozsahu anonymizace při 1. podkytnutí informace


17.1.2020 - na příkaz Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 183434/2019 ze dne 2.1.2020 mi starosta obce Janovice zaslal znovu požadované zápisy. Tentokrát už sice bez anonymizace usnesení, ale zato s ještě rozsáhlejší „anonymizací“ zbývajících částí textu.

Rozsah začernění demonstruje opět následující ukázka z téhož zápisu z 18. zasedání Rady obce Janovice ze 4.7.2019:


Ukázka rozsahu anonymizace při 2. podkytnutí informace


Starosta obce Janovice k tomu uvedl, že:

Anonymizoval informace, které probíhají na neveřejném jednání Rady obce Janovice a to v souladu se zákonem o obcích. Týkají se projednávání vnitřních záležitostí a informaci nevydal, neboť se jedná o informace, které by mohly poškodit práva osob na ochranu osobnosti a soukromého života. Dále se jedná o informace, které se týkají vnitřních postupů obce a na ně navazující personální záležitosti. Dále se jedná o informace o probíhajících jednáních a řízení s dodavateli, u nichž se ještě neuzavřel právní akt, a těmito vnitřními informacemi by mohlo dojít k poškození práv třetích osob.

Co k tomu dodat?

Starosta obce Janovice si soustavně plete pojmy „neveřejné“ a „tajné“. Naprosto mi není jasné jaké „vnitřní záležitosti a vnitřní postupy“ obce by měly (nebo mohly) být před veřejností tajeny. Jaké záležitosti by mohly být tajeny například v souvislosti s kronikou obce? Jakým právem Rada obce Janovice tají informace o úvahách o výstavbě nové mateřské školky a o zadávání studie na její proveditelnost. Jak je vůbec možné, že takové rozhodnutí nebylo radou obce řádně projednáno a není tedy součástí usnesení rady obce? Jak je možné, že nebyla vůbec zveřejněna informace o probíhajícím výběrovém řízení? Na WWW stránkách obce ani na zastupitelstvu se občané o tomto záměru vůbec nemohli dovědět. To může mít jediný důvod – utajit to před občany. Občané totiž mají právo nahlížet pouze do usnesení rady obce a k ostatním částem zápisů se bez žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nedostanou. Jak je vidět, nedostanou se k nim ani na základě takovéto žádosti a na základě svých základních lidských práv. Napadá mne ještě další zásadní otázka: Čtou tyto zápisy ze zasedání Rady obce Janovice alespoň janovičtí zastupitelé, nebo je to vůbec nezajímá?

A dostáváme se konečně k současnému stavu:

2.3.2020 - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor právní a organizační

p ř i k a z u j e

obci Janovice, obecnímu úřadu, aby žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 9. 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřídila v části zápisů ze 17. až 22. zasedání Rady obce Janovice pod označením „Různé“, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí č.j. MSK 25692/2020.

Zdůrazňuji, že se tak děje již potřetí ve stejné věci a občan se k informacím, na které má ze zákona plné právo, nedostane ani za více než 5  měsíců. Janovice jsou vskutku moderní obec.

Nezbývá, než si opět počkat na výsledek.


Loading...