Dne 15. 11. 2019 jsme obdrželi rozhodnutí čj.: MSK 159228/2019. V něm se ve zkratce praví:


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

P Ř I K A Z U J E

obci Janovice, obecnímu úřadu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ve vztahu

k požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací zjednala nápravu.


 

Krajský úřad přikazuje obci, aby žádost o informace ze dne 30. 9. 2019 opětovně vyřídila.

Krajský úřad uvádí, že obec by se v dalším řízení měla zabývat zejména těmito skutečnostmi, zejména

pak v případě, bude-li požadovat za poskytnutí informací i nadále úhradu nákladů:

  1. Obec by měla podrobně popsat a doložit, jaké informace a dokumenty zahrnuje pod pojem „zápisy ze 17 až 22 rady čítající rozsah 33 stran“. Zda jsou součástí i stěžovatelem požadovaná usnesení Rady obce ze 17 až 22 zasedání Rady obce. Jaké další informace jsou zahrnuty pod pojem zápisy z jednání Rady kromě usnesení Rady.
  2. V návaznosti na předchozí, zda obec považuje za nutné anonymizovat požadované údaje, s ohledem na skutečnost, že usnesení Rady obce z jednotlivých zasedání by mělo být podle § 16 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnuto v neanonymizované podobě. Pokud je anonymizace nutná, pak zda nelze využít k anonymizaci elektronických dokumentů některý z online dostupných nástrojů (např. anonymizační nástroj dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra k anonymizaci smluv pro účely vkládání těchto smluv do registru smluv). Pak by nebylo nutné tisknout a zpoplatňovat jejich poskytnutí.
  3. K samotné úhradě nákladů by obec měla odůvodnit, jak dospěla k částce 7 Kč, neboť je možné se pouze domnívat, jaké položky ze zveřejněného sazebníku jsou pod tuto částku zahrnuty.
  4. Obec ve vyčíslení nákladů uvedla, že požaduje uhradit i částku 350 Kč, z čehož vychází, že obec požaduje úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Obec by měla odůvodnit, na základě jakých skutečností požaduje tuto úhradu, jakým způsobem určila dobu práce na předmětném úkonu 1 hod. 40 min. a zda se tato činnost skutečně vymyká běžné činnosti zaměstnanců obce. V návaznosti na zveřejněný sazebník by obec měla rovněž odůvodnit, zda nepožaduje i úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, jenž trvá kratší dobu, než 30 minut. Jak totiž vyplývá ze sazebníku obce, úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací požaduje až tehdy, překročí-li doba vyhledávání 30 minut.
  5. Ve vztahu k poskytnutí informace, zda není možné informaci poskytnout v elektronické podobě do datové schránky stěžovatele. Ze spisového materiálu není totiž seznatelné, v jaké skutečné velikosti souboru se požadované informace nachází a jak obec dospěla k závěru, že zápisy přesahují možnosti datové schránky. V případě, že obec dojde k závěru, že nikoliv, tak z jakého důvodu.

Níže uvádíme celé rozhodnutí a prosíme občany Janovic, aby se zamysleli nad tím, co z toho plyne.

Loading...