Ing. Vratislav Štěpánek

Datová schránka : nciqr98

 

Obecní  úřad Janovice

Janovice 83

73911 Frýdlant nad Ostravicí

Datová schránka: ruwaypi

 

Věc:  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

V souladu s ustanovením § 16a, odst. 1, písm d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podávám tímto stížnost na postup obce Janovice při vyřizování mé žádosti ze dne 30.9.2019, ve které jsem žádal o poskytnutí zápisů ze 17., 18., 19., 20., 21. a následujících uskutečněných jednání Rady obce Janovice, pro které již byly k 30.9.2019 zápisy vyhotoveny dle ustanovení §101, odst . 3 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Na výzvu k upřesnění žádosti  ze dne 7.10.2019 (zn: DS/693/2019) bylo dne  12.10.2019 obci Janovice zasláno upřesnění žádosti, ve kterém jsem jasně specifikoval požadovaný rozsah požadovaných informací.

Forma poskytnutí informací byla navržena s ohledem na minimalizaci zátěže spojené s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací.

Dne 23.10.2019 mi byla doručena „Odpověď  na dopis ze dne 12.10.2019“ (zn: DS/725/2019), kterou je možné chápat jako výzvu k úhradě nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím informací dle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Touto stížností vyjadřuji zásadní nesouhlas s postupem obce Janovice při vyřizování mé žádosti o informace a především pak s výší úhrady sdělené v „Odpovědi na dopis ze dne 12.10.2019“ ze dne 23.10.2019.

Zdůvodnění:

Žádal jsem o poskytnutí textů zápisů ze 17. až 21. (potažmo 22.) jednání Rady obce Janovice, přičemž jsem upozorňoval na skutečnost, že jako vlastník nemovitostí na území obce mám dle ustanovení § 16, odst. 3 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. právo nahlížet do usnesení rady obce a pořizovat si z něj výpisy. Dále jsem připomínal, že obec vyhotovuje zápisy z jednání rady obce v elektronické podobě a nebude tedy problém provést jejich omezenou „anonymizaci“ v rozsahu dle požadavků zákona  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů tak, aby současně bylo vyhověno zákonu č. 128/2000 Sb. Z důvodů ekonomie jsem žádal o zaslání takto upravených dokumentů ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky.

Mám za to, že se v žádném případě a v žádném ohledu nejedná o požadavek, který by bylo možné spojovat s náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Zápisy z jednání rady obce musí být pořízeny dle ustanovení §101, odst . 3 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. do 7 dnů od jeho konání. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Texty usnesení rady obce by měly být stejně tak přístupné k nahlížení dle § 16, odst. 1, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. všem občanům a dalšímu okruhu oprávněných osob tak, jak specifikuje § 16 zákona o obcích v odstavci 3. Pokud tedy obec Janovice dodržuje zákony České republiky, pak není potřeba požadované informace vůbec vyhledávat, ale měly by být okamžitě k dispozici. V této souvislosti je nutno dodat, že pod pojem „vyhledání informace“ nelze zařadit dobu zjišťování, zda povinný subjekt informací disponuje, dobu nutnou k posouzení, zda povinný subjekt požadované informace poskytne či nikoli, dobu přípravy (zpracování) rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, ani dobu nutnou pro případnou anonymizaci údajů v poskytovaných dokumentech. (viz. např. rozhodnutí č.j. MSK 107071/2014 právního a organizačního odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje)

V „Odpovědi na dopis ze dne 12.10.2019“ (zn: DS/725/2019) obec nezdůvodnila, jakým způsobem proběhlo vyhledávání požadovaných informací, resp. které konkrétní kroky obec učinila, aby požadované informace vyhledala, v čem a proč tyto úkony naplňují znaky mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací, jaký čas jednotlivé úkony naplňující tyto znaky představovaly. Oznámení obce zn: DS/725/2019 tyto znaky nenaplňuje.

Dále z oznámení zn: DS/725/2019 není zřejmé, jak obec dospěla k celkové požadované částce 931,- Kč, tedy především jaké náklady zahrnuje částka 33 x7 Kč. Porovnáním se sazebníkem úhrad se lze jen domnívat, že tato částka by mohla zahrnovat náklady na tisk (1 kopie A4 á 2 Kč) a náklady na skenování (1 strana 5 Kč). K tomu je ale nutné připomenout jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, která je dle ustanovení § 20. odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím přímo aplikovatelná na postup obce při stanovování výše úhrady, a to povinnost postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby byly co možná nejméně zatěžovány (srov. § 6 odst. 2 správního řádu). Obec má tedy povinnost postupovat tak, aby v souvislosti s poskytováním informací vznikaly co možná nejmenší náklady.

V souvislosti s výše uvedeným je potřeba zdůraznit, že tisknutí a následné kopírovaní elektronických dokumentů z důvodu jejich anonymizace je zcela iracionální a naprosto neekonomický postup a argument, že, cituji: „Pouhé znepřístupnění informaci v elektronickém dokumentu nezajišťuje dostatečné zabezpečení dokumentu proti ochraně osobních údajů.“, je naprostá stupidita. Obec Janovice prokazatelně disponuje softwarovým vybavením, pomocí kterého vytváří PDF soubory. Anonymizaci  elektronického dokumentu lze tedy provést buď na straně textového editoru (náhradou chráněného údaje např. znaky XXX)a jeho následným převedením do PDF nebo na straně PDF prohlížeče začerněním chráněného údaje a následným „vytisknutím“ tohoto souboru do nového PDF, za použití nastavení „tisknout jako obraz“.  Z takto vzniklého PDF souboru samozřejmě není možné žádným způsobem chráněné informace získat.

K samotnému sazebníku nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., který byl schválen Radou obce Janovice dne 20.12.2018 je nutno zdůraznit, že samotná úhrada za hodinu vyhledávání a zpracování  jedním pracovníkem ve výši 350 Kč  je nepřiměřeně vysoká a i ve srovnání s okolními obcemi několikanásobně vyšší. Sazebník navíc obsahuje položky, které zákon č. 106/1999 Sb. neumožňuje použít. Zákon o svobodném přístupu k informacím totiž v současné době neumožňuje žádat po žadateli zálohu.

Obec Janovice nezveřejňuje na svých WWW stránkách v potřebné míře souhrny usnesení Rady obce Janovice tak, jak je obvyklé u většiny obcí v ČR. Nečiní tak ani po několikerém upozornění. V podstatě tak občané (a další oprávněné osoby) nemají ani základní informaci o tom, zda a kdy nějaké jednání Rady obce Janovice vůbec proběhlo. Pokud tedy má občan zájem být informován o rozhodování rady obce, je nucen pravidelně navštěvovat obecní úřad a dožadovat se nahlížení do usnesení rady obce, aniž by dopředu věděl, jestli vůbec existují nebo co obsahují. Pokud se jedná o vlastníka nemovitostí na území obce, který nemá v obci trvalé bydliště, jsou navíc takovéto (potenciálně i zbytečné) návštěvy spojeny s nemalými cestovními náklady. Nezbývá tedy, nežli řešit tento problém za pomoci zákona č. 106/1999 Sb.  V této souvislosti je už ale možné považovat jednání obce Janovice za obstrukční a požadavky na úhradu nákladů za poskytnutí požadovaných informací za šikanózní a za snahu občany od využívání zákona č. 106/1999 Sb. odradit. O důvodech tohoto jednání se lze jen domnívat.

Na závěr:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím platí obecné pravidlo, že nesplní li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů. Podle ost. 3 citovaného ustanovení tedy musí být z oznámení zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Podle judikátu Nejvyššího správního soudu 5 As 35/2016 mimo jiné nemůže povinný subjekt až následně doplňovat důvody žádosti úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

S odkazem na rozhodnutí č.j. MSK 107071/2014 a platnou judikaturu jsem přesvědčen, že obec Janovice při vyřizování mé žádosti postupovala v rozporu s platnou právní úpravou. Mám za to, že nápravu je možné v tomto případě sjednat pouze tím, že obec Janovice nebude poskytnutí požadovaných informací podmiňovat úhradou vyčíslených nákladů.

V Ostravě 29.10.2019                                                                                   Ing. Vratislav Štěpánek, stěžovatel

                                                                                                                             odesláno datovou schránkou

                                                                                                                             ID: nciqr98

 

Loading...