Ing. Vratislav Štěpánek

Datová schránka : nciqr98

 

Obecní  úřad Janovice

Janovice 83

73911 Frýdlant nad Ostravicí

Datová schránka: ruwaypi

 

Věc:  Žádost o informace podle zákona  106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o poskytnutí zápisů ze 17., 18., 19., 20., 21. a následujících uskutečněných jednání Rady obce Janovice, pro které již byly k dnešnímu dni zápisy vyhotoveny dle ustanovení §101, odst . 3 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Připomínám, že dle ustanovení  § 16, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. jsem, jako vlastník nemovitostí na území obce Janovice, oprávněn nahlížet do usnesení rady obce a pořizovat si z něj výpisy. To mimo jiné znamená, že jsem oprávněn k přístupu k autentické, tedy neanonymizované podobě textu usnesení. Dále připomínám, že pokud se usnesení rady obce odkazuje na přílohy, jsou tyto nedílnou součástí usnesení a vztahují se na ně stejná pravidla pro nahlížení. (Viz. STANOVISKO č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů)

Z judikatury Nejvyššího správního soudu pak vyplývá, že je irelevantní, jestli oprávněný žadatel o nahlížení do usnesení rady obce navštíví obec osobně nebo požádá o tyto informace formou žádosti dle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2005, čj. 6 As 40/2004-62)

Pokud se jedná o zbývající části textů zápisů z jednání (schůze) Rady obce Janovice, tedy texty mimo usnesení, žádám o jejich poskytnutí tak, aby nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli znepřístupnění (začernění) informací v zápisech z jednání Rady obce Janovice nad rámec zákona č. 101/2000 Sb. budu chápat jako odmítnutí poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. a očekávám, že v tomto případě k tomuto bude vydáno příslušné rozhodnutí v souladu s § 15 zákona 106/1999 Sb. s příslušným zdůvodněním. V opačném případě budu chápat takovéto znepřístupnění informací nad rámec zákona 106/1999 Sb. za nezákonný zásah do mých práv.

Děkuji.

Ve smyslu zákona sděluji mé datum narození  ...

V Ostravě 30.9.2019                                                                                         Ing. Vratislav Štěpánek, žadatel

                                                                                                                             odesláno datovou schránkou

                                                                                                                             ID: nciqr98