Proč je tento článeček zařazen do kategorie Genius loci? Zcela jistě proto, že duch místa se projevuje vším, čím na nás dané místo působí, co vyzařuje, co si o něm pamatujeme i co jsme tam zažili. Duch místa má projevy pozitivní i negativní. Proto se na některá místa rádi vracíme a na některá už méně. Dále ale už jen holá fakta.

Česká inspekce životního prostředí

č.j.: ČIŽP/49/2018/7630

Sdělení:

Vážený pane Štěpánku

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále jen „ČIŽP“) obdržela dne 2.7.2018 Váš podnět k prošetření možného protiprávního jednání, týkajícího se poškození 1 ks švestky rostoucí na pozemku p. č. 154 v k. ú. Janovice u Frýdku – Místku (dále jen „předmětná dřevina“).

ČIŽP Váš podnět prošetřila a shledala jej důvodným.

ČIŽP provedla dne 19. 7. 2018 šetření na místě samém a zjistila, že u předmětné dřeviny došlo působením vnější síly ke zlomení 2 ks kosterních větví, přičemž lze vyloučit působení přirozených činitelů (vítr, blesk, námraza apod.). Vzhledem k rozsahu poškození lze konstatovat, že se jedná o nedovolený zásah do dřeviny dle § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ČIŽP konstatuje, že Vaším včasným odborným ošetřením poškozených větví jste podstatně zvýšil šanci předmětné dřeviny na přežití.

Česká inspekce životního prostředí znovu

č.j: ČIŽP/49/2018/11132

Inspekční šetření

Popis zjištěných skutečností:

Dne 5.11.2018 provedla Inspekce šetření na pozemku p.č. 154 v k. ú. Janovice u Frýdku-Místku a zjistila, že došlo k poškození 1 ks švestky domácí tím způsobem, že jí byly pravděpodobně těžkou stavební technikou zlomeny dvě kosterní větve o průměrech cca 20 a 15 cm. V době šetření inspekce byly poškozené větve zaříznuty hladkým řezem a zatřeny barvou. Zásahem došlo na dřevině k odstranění cca 40% asimilačního aparátu. Ing. Štěpánek inspekci ukázal  uschovanou část odlomené větve, ze které bylo po podrobném ohledání patrné, že byla nešetrně odlomena/vylomena a kromě předmětné rány po vylomení neměla jiné poškození a nebyla napadena žádnou hnilobou či dřevokazným hmyzem.

Janovice 30.6.2018 - násilné poškození stromu (slivoň "Katinka")

 Janovice 30.6.2018 - násilné poškození stromu (slivoň "Katinka'')